Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Kompaniýanyň tertibi

Qingdao Kaiweisi Senagat we Söwda Co., Ltd.

Biz Hytaýda deňiz kenary bilen ýanaşyk ýerleşýän ingingdaoda şäheri, ajaýyp görnüş, ýakymly howa.Egin-eşik, oýunjak, ýorgan-düşek, divan we beýleki öý dokma enjamlaryny öndürmekde ýöriteleşen kompaniýamyz, hünärmen öndürijileriň gözleg we ösüş, gaýtadan işlemek, hyzmat etmek, satmak ýygyndysydyr.Önümlerimiz IS09000 we CE şahadatnamasyndan geçdi, dünýäde öňdebaryjy önümçilik tehnologiýasynyň ornaşdyrylmagy bilen, kompaniýa ýekeje iňňe / iňňe kompýuter düşek maşyny, ýokary takyklykdaky doldurma maşyny, penjek doldurma enjamy, ýassyk ýassygy, oýunjak doldurmak maşynyny özbaşdak ösdürdi. , awtomatiki pagta iýmitlendiriji maşyn, süýüm açýan maşyn, kartoçka, lukmançylyk pagta önümçilik liniýasy, rahatlaýjy maşyn, pürküji pürs önümçilik liniýasy, poliester örtük önümçilik liniýasy we beýleki enjamlar.Önümlerimiz Europeewropa, Günorta Amerika, Afrika we Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki sebitlere eksport edilýär, içerki we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar.Biziň maksadymyz enjamlary yzygiderli täzeläp, hilini üpjün etmek, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak, müşderileriň gyzyklanmalaryny gowulandyrmak we hyzmatdaşlyga, ösüşe we ýeňiş gazanmaga ýetmek.

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Salam-Tech” önümçilik enjamlary
“Siemens”, “Airtac”, “CHNT” we “OMRON” esasy motor we elektrik böleklerimiz hökmünde saýlanýar

Güýçli gözleg we güýç
Gözleg we gözleg merkezimizde 15 inersenerimiz bar, olaryň hemmesi Hytaýyň Ylym we Tehnologiýa Uniwersitetiniň lukmanlary ýa-da mugallymlary.

Gaty hil gözegçiligi
Zawoddan çykmazdan ozal maşynyň her böleginiň gowy işleýändigine göz ýetirmek üçin hünärmen inersenerlerimiz we inspektorlarymyz bar.

Satuwdan soň hyzmat
Satuwdan soň ýokary hilli hyzmat edip bileris, satuwdan soň onlaýn wideo, in engineenerleri zawodyňyza okuw we gurnama üçin iberip bileris.

OEM & ODM kabul ederliklidir
Müşderiniň önümine we kuwwat talaplaryna we ösümlik ululygynyň dizaýnyna görä ýörite enjamlar.Pikiriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz, durmuşy has döredijilikli etmek üçin bilelikde işleşeliň.

Biz näme edýäris

Qingdao Kaiweisi Senagat we Söwda Co., LTD.Önümçilik kuwwatymyz aýda 50-100 birlik, eltip bermek kuwwaty gaty güýçli. Kompaniýa IS09000 we CE şahadatnamasyndan geçdi.Içerde we daşary ýurtlarda iň täze giňişleýin tehnologiýany ornaşdyrmak arkaly, kompaniýa ýeke iňňe / köp sanly iňňeli kompýuter düşüriji maşyn, penjek doldurýan maşyn, ýassyk ýassygy, oýunjak doldurma enjamy ýaly ýokary takyklyk enjamlaryny özbaşdak ösdürdi, laboratoriýa ýörite ýüň karton maşyn, düşek önümçilik liniýasy, gyzgyn howa pagta maşyny we ş.m.Bu maşynlar içerki we daşary ýurt müşderi bazarlarynda gaty meşhurdyr.

fac3
fac4
fac1

Innowasiýa we gözleg

Professional gözleg we gözleg toparymyz bar, ähli enjamlar hünär dizaýny we ösüşi we hünär önümine baha bermek, ýokary gaýtadan işlemek takyklygy, ýokary howpsuzlyk derejesi arkaly.Şol bir wagtyň özünde, müşderileriň kuwwatynyň talaplaryna laýyklykda enjamlary hem sazlap bileris, şeýle hem müşderiler üçin zawodyň ýerleşiş çyzgylaryny dizaýn edip bileris.

hyzmat2

Hyzmatlarymyz

Biz hakda has köp biliň, size has köp kömek eder.

Satuwdan öňki hyzmat

- Sorag we maslahat goldawy.20 ýyl Öý dokma tehnikasynyň tejribesi.
- -eke-täk satuw inereneri tehniki hyzmat.
-Hot-line hyzmaty 24 sagatda elýeterlidir, 8-de jogap berdi.

Hyzmatdan soň

- Tehniki okuw Enjamlara baha bermek; - Gurmak we düzetmek Näsazlyklary düzetmek;
- Bir ýyl kepillik.Önümleriň bütin ömrüne tehniki goldaw beriň.
- Müşderiler bilen ömürboýy aragatnaşyk saklaň, enjamlaryň ulanylyşy barada pikir alyň we önümleriň hilini yzygiderli kämilleşdiriň.