Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Korporatiw medeniýet

Toparymyz

SHDM-de häzirki wagtda 70-den gowrak işçi bar we 20% -den gowragy magistr ýa-da doktorlyk derejelerinde.Doktor Zhaonyň ýolbaşçylygyndaky toparymyz tarapyndan gözlenen we işlenip düzülen SLA seriýaly 3D printer we ak reňkli skaner, ylmy we tehnologiki ösüş üçin ikinji derejeli Milli baýraklary we Ylmy we tehnologiki ösüş üçin Şanhaý baýragyny aldy.Mundan başga-da, SHDM SLM metal 3D printerini, senagat FDM printerini we keramiki 3D printerini hem döretdi.SHDM tehnologiki oýlap tapyşlaryň we programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklarynyň 20-den gowrak patentine eýe

topar2

Korporatiw medeniýet

Dünýä markasy korporatiw medeniýet tarapyndan goldanýar.Korporatiw medeniýetiniň diňe Impact, Infiltration we Integration arkaly emele gelip biljekdigine doly düşünýäris.Toparymyzyň ösüşi soňky ýyllarda esasy gymmatlyklary bilen goldanyldy ------- Dogruçyllyk, innowasiýa, jogapkärçilik, hyzmatdaşlyk.

Dogruçyllyk

 • Toparymyz elmydama ýörelgä eýerýär, adamlara gönükdirilen, bütewiligi dolandyrmak, iň ýokary hilli, ýokary abraý Dogruçyllyk toparymyzyň bäsdeşlik ukybynyň hakyky çeşmesine öwrüldi.
 • Şeýle ruhy alyp, her ädimimizi yzygiderli we berk ädim ätdik.

Innowasiýa

 • Innowasiýa, topar medeniýetimiziň özenidir.
 • Innowasiýa ösüşe eltýär, güýçüň ýokarlanmagyna getirýär,
 • Hemmesi täzelikden gelip çykýar.
 • Halkymyz düşünje, mehanizm, tehnologiýa we dolandyryş ugurlarynda täzelikler edýär.
 • Kärhanamyz strategiki we daşky gurşaw üýtgemelerini ýerleşdirmek we ýüze çykýan mümkinçiliklere taýyn bolmak üçin hemişe işjeň ýagdaýda.

Jogapkärçilik

 • Jogapkärçilik, tutanýerliligi üpjün edýär.
 • Toparymyz müşderiler we jemgyýet üçin güýçli jogapkärçilik we wezipe duýgusyna eýedir.
 • Şeýle jogapkärçiligiň güýjüni görüp bolmaýar, ýöne duýup bolýar.
 • Toparymyzyň ösmegi üçin elmydama hereketlendiriji güýç boldy.

Hyzmatdaşlyk

 • Hyzmatdaşlyk ösüşiň çeşmesidir
 • Hyzmatdaşlyk topary gurmaga çalyşýarys
 • Win-win ýagdaýyny döretmek üçin bilelikde işlemek, korporatiw ösüş üçin örän möhüm maksat hökmünde kabul edilýär
 • Bütewilik hyzmatdaşlygyny netijeli alyp barmak bilen,
 • Toparymyz çeşmeleriň birleşmegini, birek-biregiň üstüni ýetirmegi başardy, hünärmenlere öz hünärlerine doly oýnamaly
topar03
topar01
topar02