Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Awtomatiki süýüm iberiji maşyn

Awtomatiki süýüm iberiji maşyn: (bale açýan), awtomatiki iýmitlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyr, ol çig mallary açyk we kartoçka maşynyna ilkinji gezek açylandan soň has ýokary derejede iýmitlendirip bilýär, el bilen iýmitlenmegiň ýerine, zähmet çykdajylaryny tygşytlaýar, öndürijiligi ýokarlandyrýar we howpsuzlygy ýokarlandyrmak.

Her gezek 100-350KG çig mal bilen iýmitlenip bolýar (müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner) we işleýän diş rolikini arassalamak aňsat bolan hereketlendiriji hereket edýär.

Elektrik bölekleri halkara derejesinde meşhur markalary kabul edýär we esbaplar <>, Awstraliýanyň, Europeanewropa Bileleşiginiň, Demirgazyk Amerikanyň we beýleki ýurtlaryň we sebitleriň howpsuzlyk düzgünleri bilen birleşdirilen.Bölekler standartlaşdyrylan we halkaralaşdyrylan we tehniki hyzmat ýönekeý we amatly.

Süýümi açýan maşyn, esasan, 70 mm aralygynda poliester we polipropilen süýümleri açmak üçin ulanylýar we açylyş tizligi 100% -e ýetip biler.

Düşünjeli içerki gurluş dizaýny, açylýan rolik we içki rolik ýokary hilli kartoçkalar bilen örtülendir, hyzmat möhleti adaty kartoçkalaryňkydan 4 esse, tersine döredilen köp kelleli ýakyn dişli we köp dişli rulonlaryň prinsipi açylmagyny güýçlendirmek üçin kabul edilýär.derejesi, süýümli pagta iň oňat effekt gazanmak üçin.

Içerki we daşary ýurtdaky iň oňat hilli podşipnikler iş rulonlary üçin saýlanýar.Işleýiş rulonyna garşy enjam we konweýer kemeriniň gyşarmaga garşy enjamy tehniki hyzmaty we arassalama wagtyny azaldyp, enjamyň ygtybarlylygyny ýokarlandyryp biler.Thehli iş rolikleri dinamiki deňagramlylyk bilen işlenýär.Wibrasiýa, pes ses, düzetmegiň zerurlygy ýok.

Elektrik bölekleri halkara meşhur markalary kabul edýär we esbaplar Awstraliýanyň, Europeanewropa Bileleşiginiň, Demirgazyk Amerikanyň we beýleki ýurtlaryň we sebitleriň howpsuzlyk düzgünleri bilen birleşdirilen “Halkara elektrotehniki ülňülerine” laýyk gelýär.Bölekler standartlaşdyrylan we halkaralaşdyrylan we tehniki hyzmat ýönekeý we amatly.

Awtomatiki ýassyk ýassygy, esasan, poliester ştapel süýümli çig mallary ýassyklara, ýassyklara we diwan ýassyklaryna açmak we mukdar taýdan doldurmak üçin ulanylýar.

Enjam PLC programma gözegçiligini kabul edýär, bir açar başlangyç, awtomatiki armatura gaplamak, mukdar funksiýasynyň ýalňyşlygy gram 25 gramda dolandyrylyp bilner, diňe 2 operator gerek, zähmeti tygşytlamak we operatorlar üçin hünär ussatlygy talap edilmeýär.

Açylýan rolik we işleýän rolik, öz-özüni gulplamak kartoçkasy bilen örtülendir, uzak ömri bar, adaty kartoçka eşiklerinden 4 esse köp.Egrilik we tekizlik, doldurylan önüm ýumşak, çydamly we el degirmek üçin ýumşak.

Pagta doldurmagyň mukdaryna görä awtomatiki düzedilip bilinýän pagta iýmitlendiriji motor we doldurylýan önümiň tekiz we birmeňzeş bolmagyny üpjün etmek üçin pagta doldurýan maşyn awtomatiki ýygylygy öwürmek we tizligi kadalaşdyrmak.

Oýnawaç enjamy, esasan, poliester süýümi, süýümli top, kapok, döwülen gubka we beýleki materiallar we ýokardaky materiallary ýumşak oýunjaklara, lukmançylyk izolýasiýa ýassygy, ýassyk, düşek, awtoulag üpjünçiligi we beýleki önümlere garyşyk doldurmak üçin ulanylýar.
Dürli ululykdaky ýumşak oýunjaklary doldurmak üçin dürli diametrli pagta doldurma turbalary bilen üpjün ediň.Pagta rozetkasy pagta ýagdaýyny synlap bilýän kiçijik pleksiglas penjire bilen enjamlaşdyrylandyr.Aýak pedal klapanynyň ösmegi howanyň syzmagynyň öňüni alyp biler we howa çeşmelerini tygşytlap biler.

Göni ýaprakly guýma alýumin ýel tekeri pagtany iýmitlendirmegiň netijeliligini has netijeli ýokarlandyrýar, önümçilik kuwwaty 20-30 adamyň el bilen pagta doldurmak netijeliligine deňdir, şeýle hem doldurylan önümleriň has ýumşak, birmeňzeş, çala we tekiz bolmagyny üpjün edýär.

Bu enjam Taýwanda takyk dişli azaltmak hereketlendirijisini kabul edýär, hereketlendiriji wilka birinji derejeli tizlenmäni kabul edýär, bu ýelkeniň sesini azaldýar we motoryň hyzmat möhletini üpjün edýär.Komponentler Siemens, LG, ABB, Schneider, Weidmüller we beýleki elektrik böleklerinden saýlanýar.Komponentler standartlaşdyrylan we halkaralaşdyrylan we tehniki hyzmat ýönekeý we amatly.


Iş wagty: Mart-13-2023